(+48) 32 706 16 16 | (+48) 665 560 560 info@worldtrans.pl

Regulamin

Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl

1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych .
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów wynajmu pojazdów zawieranych przez Worldtrans.pl chyba, że umowa stanowi inaczej.
 3. Strony oświadczają, że pojazd jest sprawny technicznie i wolny od jakichkolwiek wad technicznych, oraz nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń, za wyjątkiem tych, które opisano w umowie. Najemca potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że nadaje się on do umówionego użytku.
 4. Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną umową.

2. Najemca

 1. Najemcą samochodu w wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl może być:
  1.  osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, posiadająca prawo jazdy nie krócej niż 12 miesięcy uprawniające do prowadzenia pojazdu, który wypożycza oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy) wraz z oświadczeniem o miejscu zameldowania.
  2. podmiot gospodarczy. W przypadku gdy podmiotem wynajmującym jest firma konieczne jest przedstawienie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,  odpis KRS lub innej dokumentacji potwierdzającej posiadanie firmy, NIP oraz Regon. Osoba dokonująca wypożyczenia samochodu w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna winna przedstawić pisemne umocowanie wydane na podstawie przepisów odrębnych przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w imieniu którego zaciąga zobowiązanie. W przypadku braku takiego umocowania wszelkie koszty wynikłe z zawarcia umowy najmu samochodu, a także wszelkie inne koszty związane z pokryciem wszelkich szkód, kar itp. ponosi osoba fizyczna wskazana w umowie jako zawierająca umowę.

3. Obowiązki Najemcy i Wynajmującego

Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji, z należytą troską oraz oddania go w takim samym stanie technicznym, w jakim go otrzymał.Najemca winien przestrzegać wymienionych poniżej zasad pod rygorem nie przejęcia przez Wynajmującego odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu wypożyczonego, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków niniejszej umowy.

 1. W czasie użytkowania pojazdu osoba kierująca zobowiązana jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC oraz umowy wynajęcia prowadzonego samochodu i posiadania zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest takie wymagane
  2. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (zamykania oraz włączenia wszystkich urządzeń zabezpieczających), nie pozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu oraz niepozastawienia kluczyków bez opieki.
  3. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym,(ON, Etylina lub Gaz)
  4. wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu, a w tym sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu
  5. sprawdzania stanu ogumienia oraz działanie wszystkich świateł sygnalizacyjnych, utrzymania samochodu w należytej czystości
 2. Zabrania się:
  1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
  2. brania udziału w wszelkich rajdach i wyścigach samochodowych
  3. przewożenia bez zezwolenia Worldtrans.pl wszelkich zwierząt
  4. przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu
  5. dokonywania w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek bez zgody Worldtrans.pl
  6. palenia wyrobów tytoniowych
  7. spożywania alkoholu
  8. zażywania środków odurzających
  9. wymiany lub demontażu dowolnego elementu samochodu bez zgody wynajmującego
  10. pozostawiania kluczyków, dowodu rejestracyjnego lub dokumentu zawarcia ubezpieczenia OC w samochodzie
  11. przekraczania dopuszczalnej ładowności wpisanej w dowodzie rejestracyjnym
  12. bez zgody Wynajmującego zarobkowo przewozić osób lub rzeczy
  13. mycia pojazdów na myjniach automatycznych
 3. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym zezwolił na kierowanie pojazdem wynajętym, jak za działania własne.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne (Policja, Straż Miejska itp.) oraz inne opłaty nie uiszczone, a otrzymane po dacie zwrotu pojazdu do Worldtrans.pl, dotyczące okresu wynajmu pojazdu przez Najemcę w związku z użytkowaniem samochodu. W takim przypadku Wynajmujący zwraca się do byłego Najemcy tego pojazdu o uiszczenie opłat, mandatów itp. W razie braku kontaktu z byłym Najemcą , Wynajmujący wskaże tego Najemcę jako użytkownika pojazdu, który w tym terminie użytkował pojazd.
 6. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku utraty przez niego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej bądź kluczyków, uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, powstania szkód parkingowych oraz aktów wandalizmu.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia samochodu, wypadku, kradzieży rzeczy Najemcy, które znajdowały się w pojeździe Wynajmującego, chyba , że szkoda powstała w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wynajmującego obowiązków wymaganych dla należytego używania samochodów.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w przypadku nie zapewnienia samochodu zastępczego w okolicznościach wskazanych w pkt. 3 ust. 6.

4. Opłaty

 1. Czynsz za najem pojazdu naliczany jest za dobę tj. 24h (liczone od godziny wynajęcia do tej samej godziny w dniu oddania samochodu) i potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
 2. Do cen wynajmu należy doliczyć aktualny podatek VAT.
 3. Samochody osobowe (poza dostawczymi i busami osobowymi) Worldtrans.pl nie mają limitu kilometrów, można przejechać nieograniczoną liczbę kilometrów bez dodatkowych opłat.
 4. Umowy Najmu samochodów nie mają żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, wszystko jest czytelne i zrozumiałe.
 5. Kaucja zwrotna oraz czynsz za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy.
 6. W przypadku braku terminowej zapłaty za wynajem samochodu Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Wypożyczającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień spóźnienia w zapłacie oraz nałożyć karę wg cennika za bezumowne użytkowanie samochodu, nałoży również dodatkowe opłaty związane z windykacją.Opłaty związane z windykacją:
  – Za każde wysłane wezwanie naliczamy opłatę 50,00 zł netto.
  – Zabezpieczenie / odbezpieczenie samochodu przez pracownika wypożyczalni po 50,00 zł netto.
  – Odbiór samochodu od klienta 100,00 zł netto i koszty paliwa +25%
  – Wydanie samochodu w niedzielę 50,00 zł netto.
  – Odbiór samochodu w niedzielę 50,00 zł netto.
 7. Wysokość czynszu najmu samochodu, kaucja oraz inne dodatkowe opłaty są uwzględnione w umowie najmu samochodu. Wysokość pozostałych opłat podana jest w cenniku stanowiącym załączniki do niniejszego regulaminu i mowy najmu.
 8. Za szkody spowodowane przez osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, Najemca odpowiada jak za szkody spowodowane przez siebie.
 9. Za każdy otrzymany mandat naliczamy opłatę administracyjną w wysokości 100,00 zł netto.
 10. Zniesienie udziału własnego obejmuje szkody blacharsko-lakiernicze, a nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub innych powstałych z winy wynajmującego.
 11. Przy wynajmie długoterminowym zniesienie udziału własnego pobierane jest w pierwszym miesiącu w kwocie 500.00 PLN netto.

5. Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu Umowy najmu zwrócić pojazd do miejsca ustalonego w Umowie w określonej dacie i godzinie powiadamiając telefonicznie pracownika Worldtrans.pl najpóźniej na jedną godzinę przed planowanym zwrotem pojazdu. Dodatkowe opłaty pobierane są zgodnie z Umową oraz aktualnym cennikiem załączonym do Umowy.
 2. Wola przedłużenia umowy najmu pojazdu musi być zgłoszona minimum 24 godzin przed zdeklarowaną wcześniejszą godziną odstawienia samochodu. Przedłużenie najmu pojazdu wymaga uzgodnienia drogą mailową lub w siedzibie Worldtrans.pl i nie jest udzielane automatycznie.
 3. Wydanie zgody na przedłużenie najmu, jest uzależnione od tego czy została już potwierdzona rezerwacja na ten pojazd przez inną osobę (czyli następnego klienta).
 4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu wraz z wszystkimi dokumentami, kluczykami i wynajętym sprzętem wpisanym w umowie najmu, oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 5. Opóźnienie w zdaniu pojazdu w określonym terminie zgodnie z umową oraz nie powiadomienie Wynajmującego o przedłużeniu wynajmu może skutkować skierowaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej.
 6. Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem paliwa powinny być zwracane. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa pracownik Worldtrans.pl poprosi Najemcę zwracającego pojazd, aby w jego obecności dokonał uzupełnienia paliwa na stacji paliw. Koszt uzupełnienia paliwa ponosi Najemca.
 7. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz ewentualnej utraty dokumentów samochodowych czy też kluczy.
 8. W przypadku zgubienia przez Najemcę: dowodu rejestracyjnego, kluczyków, polisy OC/AC, tablicy rejestracyjnej lub innych elementów wskazanych w cenniku, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w cenniku.
 9. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami wynikającymi z:
  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normatywne zużycie samochodu wewnątrz jak i na zewnątrz.
  2. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
  3. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacja samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie objętych  ryzykiem z polisy ubezpieczeniowej np. popękane reflektory, uszkodzone lusterka, przerysowania karoserii lub podobnych zdarzeń.
  4. szkód rzeczywistych w sytuacji gdy Wynajmujący nie uzyska odszkodowania od swojego ubezpieczyciela gdy przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania są czynniki zaistniałe po stronie Najemcy.
  5. odszkodowania za utratę wartości samochodu na skutek wypadku w razie gdy przyczyną wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości samochodu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek lub innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
  6. likwidacją szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztami prania tapicerki i kosztami myjni.
  7. W razie ujawnienia jakiegokolwiek uszkodzenia samochodu już po jego odebraniu przez pracownika Worldtrans.pl Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się w ciągu 24 godzin do Najemcy o uznanie tego uszkodzenia. Jeżeli szkoda zostanie uznana polubownie opłata za nią wyniesie 50% ceny określonej w Załączniku nr 3 do Umowy najmu samochodu.
 10. W przypadku gdy wynajęty samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Wypożyczającego Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia unieruchomionego pojazdu innym pojazdem (w miarę możliwości o podobnym standardzie). Okres oczekiwania na pojazd zastępczy dla Najemcy nie będzie doliczony do okresu najmu pojazdu podstawowego.
 11. Jeżeli po zdaniu przez Najemcę samochodu zostaną znalezione w nim pozostawione: rzeczy osobiste, dokumenty lub inne przedmioty, pracownicy Worldtrans.pl przekażą te przedmioty do depozytu w siedzibie firmy. Przedmioty nie odebrane z depozytu w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania ich do depozytu zostaną zutylizowane. Worldtrans.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wynajmowanych samochodach i nie będzie dochodził, który z Najemców pozostawił znalezione rzeczy. Depozyt jest jedynie wyrazem dobrej woli i grzeczności wobec klientów i z tego tytułu nie jest pobierana jakakolwiek opłata.
 12. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, niż przewiduje to podpisana umowa najmu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny podstawowej za każdy dzień wynajmu. W tym przypadku anulowane są wszystkie udzielone rabaty.

6. Bieżąca i okresowa obsługa techniczna oraz naprawy samochodu

 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie wypadku, kolizji czy też awarii samochodu wynajmowanego Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego dzwoniąc pod nr tel. 665 560 560 lub 32 706 16 16 oraz stosować się do wszystkich wskazówek Wynajmującego. Jeżeli usterka, awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się dalszego kontynuowania jazdy wynajmowanym samochodem. W przypadku otrzymania zgody od Worldtrans.pl na naprawę samochodu w określonym zakresie, wówczas wynajmujący zobowiązany jest do przedłożenia faktur za wykonaną usługę i zwrotu wymienionych części pojazdu oraz dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Faktury i rachunki powinny być wypisane z danymi teleadresowymi firmy Worldtrans.pl.
 2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane fakturami lub rachunkami.
 3. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępniania Wynajmującemu samochodu w celu wykonania okresowych przeglądów technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z książką gwarancyjną pojazdu.W razie nie udostępnienia pojazdu przy wyższych wskazaniach licznika Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz zobowiązany będzie do wyrównania Wynajmującemu wszystkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód). Najemca wówczas zostanie ukarany kwotą ujętą w cenniku opłat.

7. Awarie uszkodzenia, kradzież pojazdu, wypadki, kolizje oraz utrata kluczy, dokumentów lub zaboru przez osoby trzecie

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tytule niniejszego rozdziału Najemca powinien niezwłocznie powiadomić centralę Worldtrans.pl dzwoniąc na nr tel 665 560 560 lub 32 706 16 16, w celu otrzymania dalszych instrukcji postępowania. W przypadku kradzieży, dewastacji, celowego uszkodzenia, włamania lub innego czynu zabronionego oraz w razie utraty kluczyków, dokumentów samochodu wynajmowanego Najemca winien niezwłocznie powiadomić Policję.
 2. W razie zaniechania działań opisanych w ust.1 Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi ze zdarzeń wskazanych w ust.1.
 3. Ustala się odpowiedzialność Najemcy, tzw Udział własny w szkodzie na kwotę 3000,00 zł (trzy tysiące zł), który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny niezwłocznie po zaistnieniu szkody.
  W przypadku samochodów sportowych np. Renault Clio Turbo RS, Ford Mustang GT 5.0, udział własny w szkodzie wynosi 10 000 zł bez możliwości wykupienia zniesienia udziału własnego w szkodzie.
 4. W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody będzie mniejsza niż 3000,00 zł. Najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według wyceny Worldtrans.pl nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza Worldtrans.pl w możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę obejmującą również koszty postoju (nie zarabiania) samochodu w okresie jego naprawiania.
 5. W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe spowodowanej przez Najemcę, bądź wskutek działania lub zaniechania osób trzecich, które to szkody nie kwalifikują się do likwidacji w drodze odpowiedzialności ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wynajęcia go udokumentowanym kosztorysem przyszłej naprawy pojazdu.
 6. W sytuacji zaistnienia szkody całkowitej pojazdu tzn. gdy naprawa pojazdu będzie nieopłacalna o czym zdecyduje Wynajmujący lub przedmiotowy pojazd zostanie skradziony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata pełnego odszkodowania obciążać będzie Najemcę.
 7. W przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia bądź aktów wandalizmu Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu pisemny opis zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
 8. W przypadku, kiedy szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu Najemca, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia wraz z przyznaniem się do winy, danymi jego ubezpieczyciela OC pojazdu opisując dokładnie miejsce zdarzenia, datę oraz godzinę zajścia.
 9. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w razie zaistnienia jakichkolwiek sytuacji objętych zakresem powyższego rozdziału. W razie zaniechania natychmiastowego powiadomienia Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 3000,00 zł.
 10. Najemca oświadcza, że gdyby pojazd  w czasie trwania umowy wynajmu został przywłaszczony / niezwrócony, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności  wartość pojazdu oraz wszelkie inne koszty dodatkowe nie później niż w ciągu 14 dni od daty ustalonego zakończenia najmu.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje również Najemców współpracujących z Wypożyczającym zwanych Parterami i jest poszerzony o punkty zawarte w Regulaminie dla Partnerów wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl, który jest odrębnym dokumentem stanowiącym integralną część Regulaminu wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl.

8. Ubezpieczenie pojazdów

 1. Niezależnie od roszczeń wobec ubezpieczyciela Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych za szkody poniesione przez Wynajmującego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczeń OC i AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków odurzających lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy.

b) umyślnego uszkodzenia pojazdu.

c) uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi do którego doszło do uszkodzeń pojazdu albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego w wyniku czego ubezpieczyciel może uznać udział własny ubezpieczonego lub dochodzić całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.

d) przypadku gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku/kolizji.

e) szkody powstałej gdy osoba kierującą była osobą nie upoważnioną przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.

f) szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu.

g) wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC, wówczas Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z cennikiem Worldtrans.pl

h) kradzieży samochodu, w którym Najemca nie uruchomił wszystkich urządzeń antykradzieżowych, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.

i) kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie dostarczy kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego wynajętego, a skradzionego samochodu, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.

j) kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz dewastacji uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.

k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca przed wyjazdem wynajmowanym pojazdem jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegania zawartych w warunkach postanowień. W przypadku udostępniania pojazdu innej osobie kierującej, poinstruować tą osobę o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przechodzi na Najemcę jak za szkodę spowodowaną przez Najemcę.

Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych i w siedzibie przy ulicy Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice. Na prośbę Wynajmującego jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu pojazdu.

9. System rezerwacji

 1. Istnieje możliwość rezerwacji samochodu wcześniej na konkretny termin. W tym celu należy skontaktować się z Worldtrans.pl za pośrednictwem:

a) telefonicznie, pod nr telefonu 665 560 560 lub 32 706 16 16.

b) poczty elektronicznej, pod adresem info@worldtrans.pl

c) osobiście w siedzibie firmy w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 49 podając termin najmu, przewidywany czas trwania najmu oraz wybierając odpowiedni a wolny w tym czasie samochód, oraz dodatkowy potrzebny osprzęt typu: fotelik, nawigacja GPS itp.

 1. Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwości najmu samochodu Wynajmujący potwierdzi słownie Najemcy o możliwości rezerwacji samochodu. Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu minimum 200 zł zaliczki, za którą zostanie wystawiony odpowiedni dokument. Płatności zaliczki lub całości wynajmu można zapłacić w siedzibie firmy Worldtrans.pl gotówką, kartą kredytową, płatniczą lub przelewem na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy w terminie do 3 dni od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Kwota zaliczki podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu.
  Kaucję należy wpłacać gotówką lub kartą płatniczą (preautoryzacja).
 2. Jeżeli o możliwość rezerwacji tego samego samochodu stara się jednocześnie paru Najemców to uznaje się, że rezerwacja jest ważna dla tego najemcy, który dokonał wpłaty jako pierwszy. Pozostałe zostaną zwrócone wpłacającym wraz z telefoniczną informacją o nie zawarciu rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 48 h, lub mniej przed planowanym odbiorem samochodu kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.

10. Postanowienia końcowe

 1. W szczególnych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy usługi lub zerwania umowy w każdym czasie i każdym miejscu bez podania przyczyny takiej decyzji.
 2. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zażądania zwrotu pojazdu i wynajmowanych rzeczy w przypadku stwierdzenia faktu niestosowania się do warunków umowy.
 3. W przypadku zalegania z opłatami lub innego niestosowania się do warunków umowy Wynajmujący ma prawo do unieruchomienia samochodu systemem GPS, oraz do zaholowania go do siedziby firmy w celu uniemożliwienia jego dalszego użytkowania. Takie wyłączenie nie zwalnia Najemcy z opłat, które są w dalszym ciągu naliczane, jak za użytkowanie samochodu zgodnie z zawartą umową.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz likwidacją szkód komunikacyjnych na podstawie ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
 5. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązują od dnia wprowadzenia przez Wynajmującego.
 6. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Kwestie sporne do umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 8. Najemca wyraża zgodę na podanie danych osobowych, które są konieczne do zawarcia umowy. m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania /siedziby, numer PESEL, numer Prawa jazdy.
 9. Dane Użytkownika zostaną wpisane w umowie najmu. Dowód osobisty oraz Prawo Jazdy zostaną okazane Wynajmującemu w chwili podpisania umowy.
 10. Wszelkie zawarte umowy na wynajem samochodu przechowywane będą w siedzibie firmy do 4 miesięcy od zdania pojazdu.
 11. Najpóźniej na 24 godziny przed planowanym podpisaniem umowy, Najemca poda dane (w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania /siedziby, numeru PESEL, numeru Prawa jazdy) Wynajmującemu w celu weryfikacji.
 12. Poprzez podpisanie umowy najmu Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
 13. Najemca przed odbiorem samochodu zobowiązany jest do dokonania wpłaty kaucji w wysokości ustalonej wg cennika. Kaucja to zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia samochodu (i wszystkich elementów jego wyposażenia) przez klienta. W wypadku zwrotu samochodu bez żadnych uszkodzeń, kaucja w całości jest zwracana w momencie oddania pojazdu.
 14. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
 15. Poprzez podpisanie umowy najmu Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
 16. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania rezerwacji z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane usługi fałszywą bądź cudzą kartą.

Wszystkie kwoty podane w regulaminie zawierają podatek VAT.

Administratorem danych jest XX WORLD TRANS & FLOWERS Martin Jasek z siedzibą przy ulicy Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CDiEG, NIP: 6312545238

REGON: 365304102

XX WORLD TRANS & FLOWERS Martin Jasek oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Regulamin oraz umowa najmu podlegają Prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie Sąd właściwości ogólnej.

Ochrona danych osobowych

Wynajmujący w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, że nie udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim.

Dokonując rezerwacji innych dostępnych w portalu towarów i usług Użytkownik przekaże swoje dane osobowe, m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania /siedziby, numer PESEL, numer Prawa jazdy. Informacje te gromadzone są w bazie danych Wynajmującego służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowej poprzez wysłanie na adres: info@worldtrans.pl lub oświadczenia woli o rezygnacji.

Powyższy Regulamin jest aktualny i obowiązuje od 01.08.2017 r.

Regulamin wypożyczalni do pobrania